VALİDE-İ RASULÜLLAH’IN RÜYASI

VALİDE-İ RASULÜLLAH’IN RÜYASI

Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s)

     Vâcib Teâla hazretleri İbrahim’in (a.s) menâkıb-ı celilesini beyandan sonra İbrahim’in (a.s) ahlak’ı hamidelerinden yüz çevirenlerin hallerinin taaccübe şayan olduğunu beyan etmek üzere:

     “İbrahim’in milletinden kim yüz çevirir? Kimse yüz çevirmez, ancak nefsine ihanet eden ve nefsini zulmet içinde terk eden yüz çevirir! Zat-ı uluhiyetime kasem ederim ki Biz -azimu’ş-şân- muhakkak dünyada İbrahim’i ihtiyar ile nâs arasında nübüvvete intihâb ettik ve o ahirette de elbette sâlihler zümresindendir.“¹

     “Şu halde İbrahim’in (a.s) milletine itibâ etmek lazımdır.“²

     Gerek Yehud ve Nasara ve gerekse Arap, cümlesi İbrahim’e (a.s) intisapla iftihar ve menâkıbını zikir ve ef’aline iktidâ etmekle teşerrüf ederken, Rasulüllah’a (Sav) imandan yüz çevirmeleri şâyan-ı taaccüptür. İbrahim (a.s) kendi zürriyetinden Resulba’s olunmasına Dua buyurmuş ve bu Duası eseri olarak ahir zaman Nebi’si (Sav) Efendimiz ba’s olunmuş iken Rasulüllah’a ittibâ etmediler.

     Hazin Tefsiri’nde beyan olunduğuna nazaran ayet-i celile’nin sebeb-i nüzulü Abdullah ibn-i Selâm’ın (ra) biraderzadelerinden Muhacir’in imandan imtinâ etmesidir. Abdullah ibn-i Selâm biraderzadeleri Seleme ve Muhacir’i din-i İslama davetle:

     – “Ey biraderzadelerim! Siz bilirsiniz ki Allah Teala Tevrat’ta “İsmail’in (a.s) neslinden Ahmed isminde bir Nebi ba’s edeceğim, O’na iman eden ihtidâ eder ve necât bulur ve iman etmeyen delalette kalır ve mel’un olur.” buyuruyor deyince, Seleme’nin iman edip, Muhacir’in imtinâı üzerine bu ayet-i celilenin nazil olduğu mervidir.

     “O zamanda biz İbrahim’i ihtiyar ettik ki o zamanda Rabbi İbrahim’e hitaben:

     – Sen İslam üzere sebat, itaat ve inkıyâdında devam et, dedi. Rabbinin emrine imtisâlen İbrahim (a.s)’da:

     – Alemlerin Rabbi’ne inkıyâd ve itaatte devam edeceğim, dedi.“³

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*