KİTAPLARA İMAN

KİTAPLARA İMAN

KİTAPLARA İMAN

 

     İmanın şartlarından birisi de Allah’ın kitaplarına inanmaktır.

     Allah, kitaplarını Peygamberlerine vahiy yoluyla indirmiştir. Bu itibarla, kitaplardan önce kısaca vahyin ne olduğunu açıklayalım:

     Vahyin Mahiyeti ve Çeşitleri

     Dilcilere göre vahiy, gizli ve süratli söz, işaret ve ilham manalarına gelir.

     Vahyin, dini terim olarak manası, Allah’ın Peygamberlerine dilediğini özel bir şekilde bildirmesidir.

     Kur’an-ı Kerim’de vahyin çeşitlerinden şu üçü bildirilmektedir:

     a) Allah, dilediklerini dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çok çabuk bir şekilde yerleştirir. Buna “Vahy-i Hafî = Gizli Vahiy” veya “Vahy-i Gayr-ı Metlüvv = Kelimeler Hâlinde Okunmayan Vahiy” denir. Peygamberimizin, Kur’an-ı Kerim’den başka “Allah Teala şöyle buyuruyor.” dediği sözleri, bu tür vahiylerdendir ve “Hadis-i Kudsi” diye bilinir.

     Buna göre, “Hadis-i Kudsi”nin manaları, Allah tarafından Peygamberine vahyedilmiş, o da bunları kendi sözleriyle ifade etmiştir.

     b) Vahyin bir çeşidi de, perde arkasından, Peygamberin duyduğu sözlerdir. Bu tür vahiyde Peygamber, bir şey görmeden kendisine vahyedilen sözleri işitir. Musa (a.s.), Tur dağında ağaç arkasından kendisine vahyedilen Allah sözünü böyle işitmişti.

     c) Melek Cebrail’in (a.s.) Peygamberlere getirdiği vahiydir. Buna “Vahy-i Metlüvv = Okunarak Kelimeler Hâlinde Gelen Vahiy” denir. Vahyin en yüksek derecesi budur. Bu bakımdan, vahiy denilince de akla bu gelir. Kur’an-ı Kerim, Peygamberimize böyle nazil olmuştur. Yani Cebrail (a.s.), Kur’an-ı Kerim’i kelimeler hâlinde ayet ayet, sure sure getirmiştir.

     Vahiy, sadece Peygamberlere mahsustur, Peygamberlerden başkasına vahiy gelmez.

     Allah’ın veli kullarına bazı hâllerde gelen ilham ve vahyi birbirine karıştırmamak lazımdır. Esasen velilere gelen ilham, Peygamberlere gelen ilhamdan da farklıdır. Vahiy ile meydana gelen ilim kesindir. Vahye uymak, herkes için zorunludur. Peygamberler, kendilerine gelen vahyi olduğu gibi duyurmakla yükümlüdürler.

     Velilere gelen ilham ise böyle değildir. İlham, vahiy gibi kesin bilgi ifade etmez. Allah tarafından geldiği kesin olarak bilinen, Kitap ve Sünnete de uygun olan ilhama velinin kendisi uyabilirse de bu, başkaları için delil olmaz. Kitap ve Sünnete aykırı olan ilhama ise veli de uyamaz. Çünkü dini konularda ölçü, Kitap ve Sünnet’tir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*