Kuran-ı Kerim

12. YUSUF SURESİ

12. YUSUF SURESİ      Yusuf Suresi Arapça Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif lam ra* tilke ayatül kitabil mübın 2. İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm ta’kılun 3. Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın 4. İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera ... Devamını Oku »

11. HUD SURESİ

11. HUD SURESİ      Hud Suresi Arapça Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif lam ra* kitabün uhkimet ayatühu sümme füssılet mil ledün hakımin habır 2. Ella ta’büdu illellah* innenı leküm minhü nezıruv ve beşır 3. Ve enistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yümettı’küm ****an hasenen ila ecelim müsemmev ve yü’ti külle zı fadlin fadleh* ve in tevellev fe innı ehafü aleyküm azabe yevmin ... Devamını Oku »

10. YUNUS SURESİ

10. YUNUS SURESİ      Yunus Suresi Arapça Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif lam ra* tilke ayatül kitabil hakım 2. E kane linnasi aceben en evhayna ila racülim minhüm en enzirin nase ve beşşirillezıne amenu enne lehüm kademe sıdkın ınde rabbihim* kalel kafirune inne haza le sahırum mübın 3. İnne rabbe kümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi ... Devamını Oku »

9. TEVBE SURESİ

9. TEVBE SURESİ      Tevbe Suresi Arapça Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim 1. Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm minel müşrikın 2. Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va’lemu enneküm ğayru ma’cizillahi ve ennellahe muhzil kafirın 3. Ve ezanüm minallahi ve rasulihı ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallahe berıüm minel müşrikıne ve rasulüh* fe in tübtüm fe hüve hayrul leküm* ve in tevelleytüm ... Devamını Oku »

8. ENFAL SURESİ

8. ENFAL SURESİ       Enfal Suresi Arapça Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim 1. Yes’eluneke anil enfal* kulil enfalü lillahi ver rasul* fettekullahe ve aslihu zate beyniküm ve etıy’ullahe ve rasulehu in küntüm mü’minın 2. İnnemel mü’minunellezıne iza zükirallahü vecilet kulubühüm ve iza tüliyet aleyhim ayatühu zadethüm ımanev ve ala rabbihim yetevekkelun 3. Ellezıne yükıymunes salate ve mimma razaknahüm yünfikun 4. Ülaike hümül mü’minine ... Devamını Oku »

7. A’RAF SURESİ

7. A’RAF SURESİ       A’raf Suresi Arapça Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif lam mim sad 2. Kitabün ünzile ileyke fe la yekün fı sadrike haracüm minhü li tünzira bihı ve zikra lil mü’minın 3. İttebiu ma ünzile ileyküm mir rabbiküm ve la tettebiu min dunihı evliya’* kalılem ma tezekkerun 4. Ve kem min karyetin ehleknaha fe caeha be’süna beyaten ev hüm ... Devamını Oku »